Školní řád

1. Výuka

 

a/ vyučovací hodina je 45 min. týdně

b/ žák se pravidelně připravuje do výuky – cvičí na nástroj

c/ žák chodí do výuky připraven – má nacvičené skladby dle zadání

d/ žáci se v prostorách Hudebního ateliéru přezouvají a udržují pořádek

e/ před začátkem výuky žáci v tichosti čekají na chodbě a neruší probíhající výuku svých spolužáků

f/ v případě absence žáka, je žák omlouván zákonným zástupcem nejlépe den předem, nejpozději však v den výuky

 

 

2. Koncerty

 

a/ žáci se po doporučení vyučujícího účastní koncertů a veřejných vystoupení pořádaných Hudebním ateliérem

b/ na všech veřejných vystoupeních žáci účinkují ve slavnostním oděvu

c/ žádný z žáků Hudebního ateliéru nemá automatický nárok na veřejné vystoupení

d/ o účinkování žáka na veřejnosti rozhoduje výhradně vyučující, který nese plnou odpovědnost za kvalitu předvedeného výkonu

 

 

3. Školné

 

a/ školné se platí 2 krát ročně, vždy na celé pololetí, nejlépe v hotovosti oproti pokladnímu dokladu

     I. pololetí do konce září

     II. pololetí do konce února

b/ ve výjímečných případech lze platby školného individuálně domluvit s vyučujícím

c/ v případě krátkodobé nemoci žáka se školné nevrací ani nevzniká nárok na náhradní výuku

d/ o vrácení či převod školného na další pololetí lze požádat pouze v případě dlouhodobé nemoci trvající nejméně 6 týdnů – potvrzení od lékaře

 

 

4. Odhlašování žáka

 

a/ žák se může odhlásit vždy na konci pololetí respektive na konci školního roku

b/ v případě ukončení docházky v jiných termínech se školné nevrací

 

 

5. Ukončení docházky žáka ze strany Hudebního ateliéru

 

Hudební ateliér si vymiňuje možnost ukončit studium žáka z těchto důvodů:

a/ žák dlouhodobě neplní úkoly zadané vyučujícím

b/ žák dosáhl svého maxima a nemá předpoklady dalšího hudebního růstu

c/ chování a jednání žáka Hudebního ateliéru i mimo něj neodpovídá principům slušného chování

d/ žák nemá zaplacené školné